ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  REGIDORIES  Casa de la Dona  Violència de gènere

Drets i ajudes

ajudes socials

Quins drets tenen les dones víctimes de violència de gènere?

De caràcter civil

1. L'ús i gaudi de la vivenda, el mobiliari i l'aixovar familiar.
2. L'atribució de la guarda i custòdia dels seus fills/es menors.
3. La suspensió de l'exercici de la pàtria potestat del pare.
4. La suspensió del règim de comunicacions, visites i estades del pare amb els fills/es o la forma en què este ha de dur-se a terme; per exemple, a través d'un Punt de trobada.
5. La fixació d'una prestació d'aliments.
6. Qualsevol altra mesura que siga necessària per a apartar als/les menors d'un perill o evitar-los perjuís.
Quant a les dones estrangeres, l'Ordre de Protecció els permet sol·licitar un permís de residència independent, si tenien un per reagrupació familiar vinculat al permís de residència de l'agressor. En el cas de dones estrangeres que es troben en situació administrativa irregular, per no tindre autorització d'estada o permís de residència, la concessió de l'Ordre de Protecció deixa en suspens el procediment administratiu sancionador que puga tramitar-se i permet sol·licitar l'autorització de residència temporal per raons humanitàries.

De caràcter penal

1. Desallotjament de l'agressor del domicili familiar.
2. Prohibició de residir en determinada població.
3. Prohibició que l'agressor s'aproxime a la víctima i/o als seus familiars o altres persones a la distància que el/la jutge/ssa determine.
4. Prohibició que l'agressor es comunique amb la víctima i/o amb els seus familiars o altres persones per qualsevol mitjà: carta, telèfon, etc.
5. Prohibició a l'agressor d'acostar-se a determinats llocs: centre de treball de la víctima, centres escolars dels fills/es, etc.
6. Omissió de dades relatives al domicili de la víctima.
7. Protecció judicial de la víctima en les oficines judicials.
8. Confiscació d'armes i prohibició de tinença.

El dret a l'assistència jurídica gratuïta

La Llei Orgànica 1/2004 reconeix, a totes les dones víctimes de violència de gènere, l'assistència jurídica immediata, en tots els procediments relacionats amb la seua situació.
La designació d'advocat/da se realitza immediatament, però si este dret no se sol¿licita o finalment és denegat, la víctima haurà d'abonar els honoraris per la intervenció de l'advocat/da i del procurador/a.
Per a este dret, ha d'acreditar-se que els ingressos econòmics, computats anualment i per unitat familiar, no superen el doble del salari mínim interprofessional.

Drets laborals i de seguretat social

Per a exercir estos drets, les treballadores han d'acreditar la situació de violència de gènere, bé per mitjà de la Sentència per la qual es condemne l'agressor, l'Ordre de protecció o, excepcionalment i fins que es dicte l'ordre de protecció, per mitjà d'informe del Ministeri Fiscal, que indique l'existència d'indicis que la dona és víctima de violència de gènere.

Drets de les treballadores per compte d'altri

- Dret a la reducció de la jornada laboral, que comporta una reducció del salari en la mateixa proporció.
- Dret a la reordenació del temps de treball.
- Dret preferent al canvi de centre, amb reserva del lloc de treball.
- Dret a la suspensió de la relació laboral, amb reserva de lloc de treball.
- Dret a l'extinció del contracte de treball, amb dret a la prestació per desocupació.

Drets de les treballadores per compte propi

Les treballadores per compte propi, víctimes de violència de gènere, que hagen de cessar en la seua activitat per a fer efectiva la seua protecció, no estaran obligades a cotitzar durant un període de sis mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social. A més, la seua situació serà considerada com assimilada a l'alta.

Drets de les funcionàries públiques

Les funcionàries públiques, que siguen víctimes de la violència de gènere, tenen els següents drets:

- Dret a la reducció de la jornada laboral, que comporta una reducció de la retribució en la mateixa proporció.
- Dret a la reordenació o organització del temps de treball.
- Dret al canvi de centre, amb reserva del lloc de treball.
- Dret a l'excedència, per a garantir la seua protecció o l'exercici del seu dret a l'assistència social integral.

Drets econòmics

Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere, amb especial dificultat per a obtindre una ocupació.
És una ajuda econòmica que establix la Llei Orgànica 1/2004, per a les dones víctimes de violència de gènere, sempre que reunisquen els requisits següents:

a) No tindre rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.
b) Tindre especials dificultats per a obtindre una ocupació (edat, falta de preparació o circumstàncies socials).
c) Acreditar la condició de víctima de violència de gènere (sentència definitiva per la que es condemna a l'agressor, Ordre de protecció dictada a favor seu o, excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal)

Enllaç a documents per a sol·licitud:

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=25561&sec=672009135856

La Renda Activa d'Inserció (RAI)

Per a ser inclosa en el Programa i ser beneficiària d'esta ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de complir els requisits següents:

a) Acreditar la seua condició de víctima de violència de gènere.
b) Ser demandant d'ocupació.
c) No tindre dret a les prestacions o subsidis per desocupació, o a la renda agrària.
d) No tindre rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries.

La incorporació al Programa de Renda Activa d'Inserció i la sol·licitud de l'ajuda econòmica es realitzen a través de l'Oficina d'Ocupació.

Ajuda per a canvi de residència de víctimes de violència de gènere

Les dones víctimes de la violència de gènere, que siguen beneficiàries de la Renda Activa d'Inserció i que s'hagen vist obligades a canviar la seua residència en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al Programa de RAI, o durant la seua permanència en este, podran percebre, en un pagament únic, una ajuda suplementària, equivalent a tres mesos de la quantia de la renda activa d'inserció, sense que això minore la duració de la dita renda. Esta ajuda es podrà percebre una sola vegada per cada dret a l'admissió al Programa de renda activa d'inserció.

Prioritat en l'accés a vivendes protegides i residència públiques per a majors

S'inclou a les dones víctimes de violència de gènere com a col·lectiu prioritari per a l'accés a vivendes protegides i a les ajudes financeres per a la seua adquisició. També la condició de víctima de violència de gènere és una circumstància que serà tinguda en compte per a la concessió d'una plaça en una residència pública per a majors.

Altres drets de les víctimes de violència de gènere

- Dret a formular denúncia
Les dones tenen dret a denunciar les situacions de violència de gènere patides. La denúncia pot presentar-se en la Comissaria de Policia (nacional, autonòmica, local), Guàrdia Civil, en el Jutjat d'Instrucció o davant del Fiscal.
La denúncia dóna lloc a què s'inicie un procediment judicial davant del Jutjat de Violència cap a la Dona (per a aclarir els fets i, si és el cas, sancionar els culpables).
Perquè el procediment es tramite com Juí ràpid, la denúncia ha de presentar-se davant de la Policia o la Guàrdia Civil.
- Dret a sol·licitar una Ordre de protecció
L'Ordre de protecció és una resolució judicial, en la que el Jutjat reconeix l'existència d'una situació objectiva de risc per a la víctima i ordena la seua protecció durant la tramitació del procediment penal, i dóna lloc al reconeixement dels drets econòmics i socials que reconeix la Llei integral.

 

Publicat el: 20 de Març de 2013
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Botó Cita Prèvia Genèric Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat